Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a sdružení > Myslivecké sdružení Sv. Kateřina

Najdete nás na FACEBOOKU

Klikni na logo

FB logo.png

 

Myslivecké sdružení Svatá  Kateřina  Chotěvice

Chotěvice 83,  543 76  Chotěvice
IČO 474 65 581

Základní údaje:

MS Svatá Kateřina Chotěvice vzniklo v roce 1993 a zakládalo jej 22 členů, převážně z řad občanů Chotěvic

Hlavní náplní MS je péče a chov volně žijící zvěře v honitbě Chotěvice

- rozloha honitby je 1580 ha - les 516 ha

- zemědělský půdní fond 978 ha

- ostatní 81 ha

- voda 5 ha

- celá honitba se rozkládá v katastrálním území obce Chotěvice

- honitbu má myslivecké sdružení pronajatou od vlastníka honitby – Honebního společenstva Chotěvice

- Honební společenstvo se skládá z vlastníků honebních pozemků, kterými jsou fyzické osoby (převážně místní občané), obec Chotěvice, Lesy ČR, Pozemkový fond ČR a zemědělské podniky

- z volně žijící zvěře je v honitbě zastoupena především zvěř srnčí a prase divoké, dále v menší míře muflon, zajíc obecný, bažantobecný, kachna divoká, kuna skalní a lesní, holub divoký, jezeveclesní, liška obecnáa sporadicky koroptev polní

Cíl činnosti mysliveckého sdružení

- péče a chov volně žijící zvěře, která je základní povinností, dále

- přispívat k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř ( zakládáním a údržbou  políček pro zvěř, zakládáním a péčí o les, výrobou a instalací hnízdních budek pro vodní ptactvo, preventivní péče proti parazitům na zvěři, přikrmování v zimních měsících)

- vnést lepší náhled na myslivost a myslivce jako takové (nejsme jen lovci trofejí, pojídači zvěřiny a opilci, jak nás prezentují media a vnímá následně í část veřejnosti)

- přispívat k společenskému dění v obci Chotěvice pořádáním kulturních akcí (plesy a zábavy), zajišťujeme vánoční stromky pro občany Chotěvic, spolupracujeme s obecními lesy Chotěvice

- práce s dětmi a mládeží při místní ZŠ Chotěvice vedením mysliveckého kroužku a možností účasti na okresním a posléze v národním kole Zlaté srnčí trofeje,spolupráce s obcí Chotěvice při pořádání dětského dne, Mysliveckého dne apod.

Konkrétní činnost v letech 2009 - 2011

- za pomoci dotací z ministerstva zemědělství – národní dotace

(dotace v lesním hospodářství – podpora vybraných mysliveckých činností)

a vlastních poznatků a zkušenosti při získávání národních dotací

(dotace získáváme od roku 2004, pravidelně 2009,2010,2011)

A. zlepšování životního prostředí zvěře

- 1. založení a údržba zvěřních políček pro spárkatou (srnčí) a drobnou (zaječí) zvěř

- myslivecké sdružení založilo a udržuje 1,24 ha zvěřních políček

- 2. zřizování napajedel pro zvěř

- myslivecké sdružení zřídilo 3 napajedla pro zvěř a ptactvo

- 3. pořízení a instalace nebo výroba nových hnízdních budek pro vodní ptactvo

- myslivecké sdružení vyrobilo a instalovalo na vhodných místech 10 hnízdních budek

- 4. přenosné přístřešky pro koroptev polní

- myslivecké sdružení vyrobilo a instalovalo 2 přístřešky pro koroptev polní

B. preventivní opatření proti parazitům ovlivňující volně žijící zvěř

- 1. medikované premixy přidávané do krmiv

- myslivecké sdružení každý rok nakupuje 100 kg směsi s obsahem premixu a podávají zvěři srnčí jako prevenci proto střečkovitosti

C. instalace betonových nor za účelem redukce stavu lišky obecné

- myslivecké sdružení zbudovalo 7 nor na redukci stavu lišky obecné a snižuje tím možnost výskytu vztekliny a prašiviny. Od roku 2010 se přestalo s celoplošnou vakcinací proti    vzteklině a tím se možné riziko vztekliny a prašiviny zvýšilo.

Za pomoci z dotace z ministerstva zemědělství – program rozvoje venkova 2007- 2013

- osa II. 2.1. – zalesňování zemědělské půdy

- zlepšování životního prostředí pro zvěř a produkční (dřevo) a mimoprodukční (půdoochranný, vodohospodářský, zdravotní) funkce lesa pro člověka

- v roce 2011 myslivecké sdružení založilo na pozemcích zemědělsky nevyužitelných lesní porost (na pozemku byla snaha o rekultivaci  90. letech avšak nebyla dokončena, proběhla zde pouze skrývka vrchní části půdy a proběhli terénní úpravy na založení drenážních trub, dopraven jsem byl i kámen, tím však veškeré práce skončily. Pozemek byl neudržovaný a zarůstal dřevinami ( osika ,bříza bradavičnatá, trnka obecná).

-v březnu 2011 došlo k odstranění buřeně (trávy) a náletových dřevin, získaná dřevní hmota (dříví) bylo prodáno na otop občanům Chotěvic. Za získané prostředky byl nakoupen sadební materiál (stromky) správné provenience a kvality, oplocení a část prostředků byla určena na vyžínání (sekání) buřeně.

- v květnu 2011 proběhlo vlastní zalesnění (zasazení) stromků, byl použit jako hlavní dřevina Buk lesní a příměs byl zvolen Javor klen. Po zalesnění došlo k oplocení celého porostu, aby se zabránilo škodám zvěří než stromky odrostou do takové výšky kdy nemůže již zvěř negativně ovlivnit jejich růst, poté dojde k odstranění oplocení a porost bude plně zvěř využívat jako kryt a potravu ( plody)

- v srpnu 2011 proběhlo vyžnutí buřeně a výmladku pro zdárný růst stromků.

- plocha porostu je 1,32 ha, je zde vysazeno 2 466 ks Buku lesního a 822 ks Javoru klenu.

- je zde odpracováno  členy mysliveckého sdružení 380 hodin a celková částka od projektuaž po samotnou realizaci přišla na 131 000 kč.

- v září 2011 zažádalo myslivecké sdružení o dotaci MZ z programu rozvoj venkova o částku 83 000 Kč, částka by měla byt uhrazena v srpnu 2012.

Plány činnosti na rok 2012

- v roce 2012 plánuje myslivecké sdružení k vzniklému lesnímu porostu připojit související nevyužívané pozemky o velikosti 0,20 ha na PPFL a pokusit se o dotace MZ program rozvoje venkova.

- dále rekonstruovat lesní porost, který myslivecké sdružení zakoupilo od soukromníka a plynule navazuje na již zmíněný lesní pozemek, který byl zalesněn letošního roku. Pozemek je o výměře 0,33 ha a neodpovídá plnohodnotnému lesu. Porost bude zmýcen, vyklizen a následně zalesněn odpovídajícím sadebním materiálem (Smrk ztepilý, Dub zimní, Třešeň ptáčka, Jasan ztepilý a Jírovec maďal) a řádně se postarat o jeho zdárný růst do doby zajištění. Zde se opět pokusíme získat dotace z MZ – národní dotace a to na:

A - příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostu

1. - umělá obnova sadbou – první MZD dle hospodářského souboru

2. - rekonstrukce porostu

B - příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

1. - vyklizení nebo přibližování  koněm v lesním porostu

2. - přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu, stroj s celkovou hmotností do 10 tun

- díky prodeji dřevní hmoty a dotacím budou prostředky na sadební materiál, ochranu proti buření a zvěři.

- v roce 2012 se pokusíme získat dotace na vybrané myslivecké činnosti z MZ národní dotace ( políčka pro zvěř, napajedla)

- v roce 2012 se pokusíme získat dotaci na dokončení  klubovny mysliveckého sdružení s MAS Království - Jestřebí hory, kde chybí dovybudovat především sociální zařízení, celkové zateplení, oprava střechy cílem vytvořit lepší podmínky pro členy mysliveckého sdružení, lepší zázemí pro děti mysliveckého kroužku při místní ZŠ,  spolupracující místní organizace (zahrádkáři) a také pro občany Chotěvic  (křtiny, svatby, apod.), kteří by využívali klubovnu mysliveckého sdružení po dokončené realizaci projektu. Klubovna se buduje od roku 2008, kdy se od obce odkoupila stará sběrna železného šrotu za 13 480 Kč a částečně se s pomocí dotací od obce upravila na sklad materiálu mysliveckého sdružení. Rekonstrukce pokračovala i v dalším období a to především intenzivně v krátkém čase od 28.10. do 25.11.2009. Většina finančních prostředků na rekonstrukci pochází s financí mysliveckého sdružení (vlastní úspory, dotace) a částečně z finanční pomoci obce formou dotace. Proinvestovaná částka činí 235 000 Kč od koupi budovy až po vnitřní vybavení. Za hlavní investice považujeme přípojku vody za 21 200 Kč z větší částí dotovanou obcí, přípojku elektřiny včetně vnitřních rozvodů za 22 400 Kč, rekonstrukce jímky odpadů a vnitřní rozvod vody za 14 900 Kč, vyspravení podlahy, vnitřních a vnějších omítek a krovů za 59 700 Kč, nový strop, jeho izolace a záklop za 16 800 Kč, vnitřní vybavení (kamna, lavice, kuchyňská linka, obklady) za 22 600 Kč, komín a okna za 19 700 Kč, terénní úpravy a svody dešťové vody 10 000 Kč, projekt na plánované dokončení stavebních úprav za 12 000 Kč, kuchyňské spotřebiče, doprava, barvy, kuchyňské vybavení a drobné zednické práce za 14 000 Kč a zde neoceněných 500 odpracovaných hodin členů sdružení.

Práce mysliveckého kroužku při ZŠ Chotěvice

- náplní mysliveckého kroužku je seznámit děti s myslivostí jako nedílnou součástí venkova, s péčí a chovem zvěře, historií. Snažíme se je naučit poznávat volně žijící zvěř, ptactvo, rostliny a stromy. Navštěvujeme s nimi myslivecká zařízení s nichž pozorujeme zvěř a přikrmujeme v době nouze. Sbíráme s dětmi kaštany, žaludy, jeřabiny, v letních měsících připravujeme sena a sušíme kopřivy. Po tři roky s dětmi navštěvujeme chovatelské přehlídky v Lesnické škole v Trutnově, navštěvujeme národní výstavu v Lyse nad Labem, národní myslivecké slavnosti v Hluboké nad Vltavou a účastníme se s dětmi okresního kola Zlaté srnčí trofeje, poslední tři ročníky děti úspěšně zvládli a jeden z členů kroužku se kvalifikoval dokonce na celostátní kolo, kde se statečně pokoušel uspět v silné konkurenci. Dále se s dětmi účastníme Dětského dne pořádaného obcí Chotěvice a především Mysliveckého dne pořádaného MS Chotěvice v prostorách myslivecké klubovny a bezprostředním okolí, kde se prezentuje i myslivecký kroužek, potažmo celá myslivost laické veřejnosti.

chýše

chýše

 

chýše

 

chýše

 

chýše