Vyhlášky a zákony 

Místní vyhlášky

Zde se nachází přehled všech obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Pokud tak stanoví zákon, lze obecně závaznou vyhláškou, vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám.

Obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními orgány.

Právní předpisy obce nabývají účinnosti dnem uvedeným v právním předpisu obce a pokud účinnost tímto způsobem stanovena není, pak nastává 15. den po jeho vyhlášení.

Veškeré vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Vnitřní předpisy (směrnice, řády)

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o vedení, účtování a odepisování majetku, operativní evidence

Směrnice - Aktuální účtový rozvrh

Směrnice - Harmonogram účetních závěrek a roční uzávěrky

Směrnice k archivaci, spisový a skartační řád

Směrnice k hospodářské činnosti

Směrnice pro časové rozlišení

Směrnice . opravné položky k pohledávkám

Řád veřejného pohřebiště

Jednání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zastupitelé se schází dle potřeby nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, přičemž k platnosti usnesení je rovněž potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Pravomoce obecního zastupitelstva jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Bytové hospodářství:

Obec má ve svém vlastnictví čtyři bytové domy:

čp. 155 - 4 byty

čp. 256 - 4 byty

čp. 264 - 5 bytů

čp. 275 - 7 bytů

Obec nevede pořadník na případně uvolněné byty!

Informaci o volném bytu obec zveřejňuje na své Úřední desce s popisem jeho velkosti a termínem podání žádostí pro zájemce.

Tiskopis: Žádost o pronájem bytu - ke stažení ZDE!

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2 2016 o nočním klidu.doc 03.12.2016 
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 školské obvody-Chotěvice.docx o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 02.03.2016 

Obecné závazná vyhláška č. 1 2015 odpady.doc o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotěvice

10.07.2015 

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů

01.01.2011

OZV obce Chotěvice č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

01.01.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: