Chotěvice Chotěvice
Drobečková navigace

Úvod > GDPR - Ochrana osobních údajů

KB6.jpg 

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách obce Chotěvice

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných obcí Chotěvice. Obec Chotěvice nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Chotěvice plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Chotěvice, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

 

 

GDPR (Obecné nařízení)

Zpracování osobních údajů dle čl.13 a čl.14 

 
link-gdrp-rozcestnik.jpg
 
 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(DPO - Data Protection Officer)

Ing. Martina Krystová

Tel. 607 342 830 

e-mail: poverenec@sohl.cz

INFO ZDE!

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

 

Správce údajů, obec Chotěvice, IČ: 00277924, (dále také jako „my“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů),(dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti, (iii) uživatelů webových stránek správce údajů (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

 

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které nám poskytujete za účelem uzavření smlouvy (dále jen „smlouva“).

Se svými dotazy a připomínkami nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese či telefonicky. Aktuální kontaktní údaje na správce údajů jsou dostupné na webové stránce správce údajů.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme:

·         Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, resp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.

·         Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo)

·         Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

·         (1) Řádného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy;

A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

·          (2) Personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, při využití cookies údaje o Vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu dostupného na liště cookies. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek.

A dále za účelem:

·         (3) Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo

·         (4) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, aj.).

 

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

·         Z důvodu řádného splnění uzavřené smlouvy (Ad. 1);

·         Na základě souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2);

·         Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 3);

·         Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, (Ad. 4).

 

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

·         Poskytnutí Vámi objednané služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;

·         Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

·         Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

 

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách správce či dopisem zaslaným na adresu správce uvedenou na webových stránkách správce. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu s námi můžete i nadále uzavírat smlouvy.

 

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

·         Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, nebo

·         Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo

·         V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou, nebo

·         Po dobu trvání našich oprávněných zájmů, jimiž lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, ochrana majetku správce), nejdéle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem údajů, nebo

·         po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme. 

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

·         Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti.

·         Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s  jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

 

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je na Vašem souhlasu založené, pak nebudou Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávány.

 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

·         Přístup k osobním údajům;

·         Opravu osobních údajů;

·         Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

·         Omezení zpracování;

·         Přenositelnost údajů;

·         Vznést námitku proti zpracování;

·         Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;

·         Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách správce, dopisem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce, nebo telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách správce, není-li dále uvedeno jinak.

a) Právo na přístup k osobním údajům

·         Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

 

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

·         V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

o   Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;

o   Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;

o   Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

o   Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

 

c) Právo vznést námitku

·         Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce).

d) Právo na přenositelnost údajů

·         Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

-          Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci. Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme, testujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold

Více aktualit ZDE! 

Obecní restaurace Chotěvice

Logo OH.jpg

650 let obce Chotěvice

bilboard.JPG

Hledáte práci


Krkonoše

http://www.krkonose.eu/cs

Vyhledávání GOOGLE

http://www.google.cz/

Czech Point

Konec běhání po úřadech....

http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Volby do zastupitelsteva obce Chotěvice 2018

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2078723

Turistický portál

http://www.kralovehradeckyregion.cz/

Tipy na výlet

http://www.chotevice.cz/index.php?nid=5569&lid=cs&oid=2547788

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

http://www.cistykraj.cz/

Jízdní řády

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Mobilní veterinární služba

http://www.veterina-pilnikov.cz/

Ztratil se vám váš domácí mazlíček?

http://www.psidetektiv.cz/

http://www.ziveobce.cz/chotevice_c579319

Webmaster přihlášení

antee logo.png

Návštěvnost stránek

284192