Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Chotěvice

2. Důvod a způsob založení

Obec Chotěvice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
ZŠ a MŠ
Občanský spolek "OCHOZ"
Spolek Amerika Chotěvice
TJ Sokol Chotěvice
Svatá Kateřina Chotěvice
Svaz zahrádkářů Chotěvice
Honební společenstvo

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní spojení

  Obec Chotěvice
  Chotěvice 275
  543 76 Chotěvice.

   

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

             Obec Chotěvice

            Chotěvice 275

            543 76 Chotěvice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí  08:00 - 11:00 hodin, 11:30 - 17:00 hodin 
 • Středa   08:00 - 11:00 hodin, 11:30 - 14:00 hodin
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 499 447 156
  mobilní telefon: 603 463 936

   

   

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.chotevice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny urad.chotevice@tiscali.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@chotevice.cz
  lesy@chotevice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  u7sbnm9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5224601/0100 KB Trutnov, místní poplatky, nájmy

Číslo účtu: 86-0290287/0100 KB Trutnov, hospodářská činnost obce

6. IČ

00277924

7. DIČ

CZ00277924

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 08:00 – 11:00, 11:30 - 17:00
Středa   08:00 - 11:00,  11:30 - 14:00
 
2. Telefonické podání: pevná linka - 499 447 156 
3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec.chotevice@tiscali.cz , elektronickou podatelnou na adrese elpodatelna.obec.chotevice@tiscali.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Chotěvice Chotěvice čp.275, 543 76 Chotěvice
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí 08:00 - 11:00, 11:30 – 17:00
Středa   08:00 - 11:00, 11:30 - 14:00
Telefonické podání: pevná linka - 499 447 156
Poštou na adresu Obecní úřad Chotěvice, Chotěvice čp.275, 543 76 Chotěvice
Elektronicky na e-mail: obec.chotevice@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: u7sbnm9
Elektonickou podatelnou obec.chotevice@tiscali.cz.cz
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Předpisy

      . 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • adatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 •  Obec Chotěvice neposkytuje žádné licence.
 • 13.2 Výhradní licence

   Obec Chotěvice neposkytla žádnou výhradní licenci podle §14 odst.4 zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2007, 20082009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018, 2019,

2020

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: